EN SK

 News   About the PPP Association   About PPP   Calendar of events   Links   PPP Newsletter   PPP Brochures   Contact   Site map 
 Information for Members   PPP Projects   Documents   Workgroups   Contacts Database   Presentations   Member services   Password 

PPP skládka odovzdaná do užívania


20.12.2011

Sorry, English version of this text is not available.

Združenie TKO Semeteš, n. o., vzniklo 3. februára 1999 zakladateľskou zmluvou obcí Makov, Vysoká nad Kysucou, Dlhá nad Kysucou, Korňa, Klokočov, Podvysoká, Staškov, Olešná a mesta Turzovka.

Činnosťou TKO Semeteš je zneškodňovanie komunálneho odpadu, organizovanie, príprava a realizácia separovaného zberu pre obyvateľov v katastri obcí zakladateľov, prevádzkovanie triediarne odpadov a ich umiestňovanie do organizácií, ktoré odpad spracujú ako druhotnú surovinu.

Združenie TKO Semeteš prevádzkovalo do roku 2000 skládku komunálneho odpadu, ktorú prevzalo od mesta Turzovka v roku 1999. Tá bola ako nevyhovujúca v zmysle zákona v roku 2000 uzatvorená a po prevzatí postupne rekultivovaná. Následne bola na základe dlhodobej prípravy spracovaná projektová dokumentácia na výstavbu novej skládky komunálneho odpadu v lokalite Turzovka Semeteš. Na základe kladných vyjadrení v súlade s posudzovaním vplyvov na životné prostredie vydala v roku 2009 inšpekcia životného prostredia integrované povolenie na výstavbu skládky. Po rozhodnutí správnej rady sa začala výstavba formou PPP projektu. Z verejnej súťaže v roku 2010 vyšla víťazne firma WOOD ENERGY, s. r. o., Podvysoká, ktorá ponúkla najnižšiu cenu skladného 29 eur s DPH za uloženie tony odpadu a garanciu ceny na 12 rokov.

Výstavba začala v apríli 2011 a termín ukončenia bol stanovený do 30.septembra 2011. Z dôvodu zlých poveternostných podmienok v letných mesiacoch bol termín výstavby predlžený Investičné náklady na celú stavbu novej skládky sú okolo 3 mil. eur aj s následnou rekultiváciou. Náklady na prvú etapu, ktorá bola otvorená 28. 11. 2011, boli približne 900 000 eur bez DPH, vrátane výkupu pozemkov, prípravy stavby a technických zariadení. Príjmy z prevádzky skládky sa očakávajú v sume asi 1 500 000 eur s DPH. Výstavbu skládky realizovala firma SAKSON V+P, s. r. o., Staškov.

Skládka je zaradená v zmysle platnej legislatívy do triedy "skládka odpadov na komunálny odpad, ktorý nie je nebezpečný skládka III. stavebnej triedy". Súčasťou stavby boli: prípravné zemné práce (výkopové a násypové na zriadenie telesa skládky), drenážny a tesniaci systém, ktorý zabezpečí zachytávanie vnútorných priesakových kvapalín a ich odvedenie drenážnym potrubím do podzemnej akumulačnej nádrže. Vybudované boli plynové studne, ktorých účelom je zachytávať skládkový plyn, ako aj odpadová kanalizácia, akumulačná nádrž, uzavretie a rekultivácia skládky. Teleso skládky sa po zaplnení a dosiahnutí predpísaného tvaru uzavrie, opatrí tesniacimi a drenážnymi vrstvami, zatrávni a vysadí zeleňou.

Parametre 1. kazety podľa pôvodného projektu sú nasledovné: plocha 7 035 m2, kapacita celej skládky je 250 000 m3, pričom kapacita 1. kazety je 53 280 m3, výška uloženého odpadu na 1. kazete 18,7 m, životnosť skládky pri 10 000 m3 odpadu ročne by mala byť 25 rokov a životnosť 1. kazety 5 rokov.

Výstavba novej skládky je vo finále. Kolaudačné konanie bolo zavŕšené v pondelok 28. novembra slávnostným odovzdaním skládky do užívania. Skládka pomôže skvalitniť likvidáciu komunálneho odpadu na horných Kysuciach.

Zdroj: Obecné noviny

« back to News

Members of the PPP Association