EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

NOVINKY

Seminár v Trnave: ako riešiť komunálne PPP projekty


20.03.2013

Dňa 20.03.2013 Asociácia PPP zorganizovala seminár zameraný na rozvoj PPP projektov v samosprávach. Na témy financovania, právneho zabezpečenia a finančných aspektov vystúpili odborníci z APPP. Súčasťou programu bolo predstavenie praktických skúseností a prípadovej štúdie realizácie parkovacieho domu formou PPP projektu. Semináru sa zúčastnili predstavitelia miest a obcí z Trnavského, Bratislavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Seminár sa konal v Trnave, s podporou Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania.

Fotogaléria zo semináru na stiahnutie
formát: PDF, veľkosť: 1.78 MB

celý text »

Inteligentná Energia Európa (IEE)- výzva na rok 2013


04.03.2013

8. mája 2013 uplynie termín na predkladanie žiadostí o grant v rámci komunitárneho programu EÚ Inteligentná energia – Európa (IEE) II (2007 – 2013). IEE je komunitárny program Európskej únie zameraný na podporu energetickej efektívnosti a OZE a slúži na podporu politiky EÚ v oblasti energetiky. Cieľom IEE II je prekonať trhové prekážky a zvýšiť úroveň informovanosti a povedomia o európskej energetickej politike a legislatíve medzi jednotlivými hráčmi na trhu. Viac informácií je v prezentácií v prílohe.

IEE 2013 na stiahnutie
formát: PDF, veľkosť: 371 KB

Zmeny vo verejnom obstarávaní


18.02.2013

Dňa 18.02.2013 vstúpila do účinnosti novela zákona o verejnom obstarávaní. Zmeny sa týkajú zjednodušenia procesov súvisiacich s preukázaním splnenia podmienok účasti, novým spôsobom predkladania ponúk v 2 častiach, novými pravidlami pri otváraní ponúk a konaním o námietkach. Novela, tiež, zavádza nový inštitút kontroly "ex-ante" a zavádza nové sankcie pre uchádzačov. Keďže sa v súčasnosti pripravuje hlavná, tzv. "veľká novela" tohto zákona, problematiku verejného obstarávania budeme naďalej podrobne sledovať a našich členov o zmenách včas informovať.

8 mld. eur na cesty a železnice


14.02.2013

Vláda SR pripravuje veľké investície do výstavby diaľnic, ciest a železničnej infraštruktúry. Informovali o tom predseda vlády SR a minister dopravy. Do dopravnej infraštruktúry má byť celkovo investovaných až 8 mld. eur. Podľa predstaviteľov vlády, sa budú tieto investície financovať z PPP projektov, eurofondov a štátneho rozpočtu. Do roku 2016 má byť dokončených 140 kilometrov nových diaľnic a rýchlostných ciest, pričom ďalších 310 kilometrov má byť vo výstavbe. Viac informácií je uvedených v dennej tlači z 13.02.2013.

Finančné granty na infraštruktúru v cestovnom ruchu


11.02.2013

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 3 - Cestovný ruch, Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 3. apríla 2013, 16:00 hod. Podrobné informácie nájdete na http://www.sacr.sk/strukturalne-fondy/strongvyzva-kahr-31sp-1201strong/vyzva-kahr-31sp-1201/

Konferencia CENTERS DATING


07.02.2013

Dňa 07.02.2013 sa v Pálfyho paláci v Bratislave konala partnerská konferencia Centres Dating, ktorá ponúkla možnosť na neformálnej pôde hovoriť o možnostiach spolupráce miest a komerčnej sféry. Zástupcovia jednotlivých miest a krajov sa krátko predstavili so svojimi projektami, plánmi, novinkami. Predstavitelia APPP mali možnosť osobného stretnutia s viacerými zaujímavými zástupcami súkromnej sféry a samospráv.

Program semináru na stiahnutie
formát: PDF, veľkosť: 14.21 MB

1 2 3 4 5 6 7
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Členovia Asociácie PPP