EN SK

 News   About the PPP Association   About PPP   Calendar of events   Links   PPP Newsletter   PPP Brochures   Contact   Site map 
 Information for Members   PPP Projects   Documents   Workgroups   Contacts Database   Presentations   Member services   Password 

PPP DICTIONARY

  

Alokácia rizík („risk allocation“) - Sorry, English version of this text is not available.

zahŕňa rozdelenie rizík zistených pri ich identifikácii medzi zmluvné strany, t.j. medzi súkromný a verejný sektor. Hlavným kritériom pre správnu alokáciu rizík projektu by mala byť schopnosť subjektu, ktorý riziko nesie, z ekonomického hľadiska toto riziko efektívne riadiť. Z medzinárodnej praxe sa za najvýhodnejšie považuje rozdeliť riziká tak, aby z pohľadu verejného sektoru boli minimalizované dlhodobé náklady na projekt, súkromný sektor má byť zároveň stimulovaný k dodržaniu termínov, kvality, nákladov a následného efektívneho prevádzkovania investície s cieľom maximalizácie úžitku pre verejný sektor aj pre konečného užívateľa.

ZDROJ: June 27, 2005, Česká republika, PPP Centrum, Riziková analýza PPP projektov, www.pppcentrum.cz

Availability risk - Sorry, English version of this text is not available.

nesie súkromný partner. Ide o riziko, keď súkromný partner nie je schopný zabezpečiť plnenie v zmluvne dohodnutom množstve, kvalite, alebo nedokáže zabezpečiť bezpečnostné či technické štandardy požadované pre dodávku plnenia koncovým užívateľom.
Spôsob prenosu rizika na súkromný sektor: Verejný sektor zakotví do zmluvy svoju možnosť obmedziť výrazným spôsobom pravidelné platby za dostupnosť služby (t.j. určitý druh pokuty), a to rovnakým spôsobom ako bežný spotrebiteľ v obchodnom vzťahu. Platby verejného sektora musia byť závislé na efektívnej miere dostupnosti služby počas dohodnutého obdobia trvania projektu. Uplatňovanie pokút za vadné plnenie zo strany súkromného partnera by malo byť automatické a pokuty by mali mať výrazný dopad na výšku výnosov súkromného partnera.

ZDROJ: 18/2004 - 11 February 2004, New decision of Eurostat on deficit and debt Treatment of public-private partnerships

Bankability - Sorry, English version of this text is not available.

schopnosť projektu generovať dostatočný finančný tok („cash flow“) na splatenie nákladov spojených s projektom, pričom treba vziať do úvahy riziká spojené s projektom.

ZDROJ: A Guide to Promoting Good Governance in Public Private Partnerships; United Nations Economic Commission for Europe, June 2007

BBO („Buy-Build-Operate, tzn. Kúpa-Výstavba-Prevádzka“) - Sorry, English version of this text is not available.

model, pri ktorom dôjde k postúpeniu, prevodu (predaj) verejného aktíva súkromnému sektoru za zmluvnej podmienky, že súkromný sektor vykoná zlepšenia potrebné na takú prevádzku aktíva, ktorá bude prinášať zisk. Verejný sektor uplatňuje svoju kontrolnú právomoc zakotvením zmluvnej podmienky pri prevode verejného aktíva.

ZDROJ: 2008, The Canadian Council for Public-Private Partnership, About PPP, Definitions, www.pppcouncil.ca/aboutPPP_definition.asp
ZDROJ: April 1999, United States General Accounting Office, Public-Private Partnerships, Terms Related to Building and Facility Partnerships, Glossary, http://www.ncppp.org

BLOT („Build-Lease-Operate-Transfer, tzn. Výstavba-Lízing-Prevádzka-Prevod“) - Sorry, English version of this text is not available.

súkromný sektor financuje a buduje infraštruktúru na pozemku verejného sektora. Po ukončení výstavby je infraštruktúra prevádzkovaná súkromným sektorom, ktorý po dobu prevádzkovania infraštruktúry dostáva od verejného sektora lízingové splátky. Na konci lízingového obdobia prevedie súkromný sektor infraštruktúru na verejný sektor.

ZDROJ: 2007, Partnerství veřejného a soukromého sektoru – meze a možnosti v ČR, www.is.muni.cz

BOO („Build-Own-Operate, tzn. Výstavba-Vlastníctvo-Prevádzka“) - Sorry, English version of this text is not available.

model veľmi blízky privatizácii – verejný sektor poverí súkromného partnera na vykonávanie istej služby väčšinou natrvalo. Súkromný sektor zabezpečí financovanie, výstavbu, správu i údržbu aktíva a získava príjmy z jej prevádzky. Súkromný sektor vlastní aktíva (nedochádza k ich prevodu na verejný sektor) a verejný sektor nemá povinnosť odkúpiť aktívum alebo nadobudnúť vlastnícke právo po ukončení koncesnej zmluvy.

ZDROJ: April 1999, United States General Accounting Office, Public-Private Partnerships, Terms Related to Building and Facility Partnerships, Glossary, http://www.ncppp.org

BOOT („Build-Own-Operate-Transfer, tzn. Výstavba-Vlastníctvo-Prevádzka-Prevod“) - Sorry, English version of this text is not available.

súkromnému sektoru je udelené oprávnenie na financovanie, naprojektovanie, výstavbu a prevádzkovanie (prípadne na vyberanie užívateľských poplatkov) aktíva na určitý vopred zmluvne dohodnutý čas. Vlastníkom aktíva je po dobu trvania projektu súkromný sektor. Po ukončení projektu je vlastníctvo aktíva prevedené naspäť na verejný sektor.

ZDROJ: 2008, The Canadian Council for Public-Private Partnership, About PPP, Definitions,
www.pppcouncil.ca/aboutPPP_definition.asp

BOT („Build-Operate-Transfer, tzn. Výstavba-Prevádzka-Prevod“) - Sorry, English version of this text is not available.

súkromný sektor zabezpečí výstavbu aktíva podľa inštrukcií verejného sektora a prevádzkuje aktívum na vopred dohodnutý čas. Po uplynutí tohto času prevedie aktívum aj jeho prevádzku na verejný sektor. Vo väčšine prípadov zabezpečuje súkromný sektor sčasti alebo úplne aj financovanie projektu/aktíva. Z tohto dôvodu musí byť zmluva uzavretá na dostatočne dlhú dobu, aby sa vrátila súkromnému partnerovi investícia vyberaním užívateľských poplatkov.

ZDROJ: April 1999, United States General Accounting Office, Public-Private Partnerships, Terms Related to Building and Facility Partnerships, Glossary, http://www.ncppp.org

Sorry, English version of this text is not available.

PPP slovník pripravuje DLA PIPER Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH, člen Asociácie PPP.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Members of the PPP Association