EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

PPP SLOVNÍK

  

Alokácia rizík („risk allocation“) - zahŕňa rozdelenie rizík zistených pri ich identifikácii medzi zmluvné strany, t.j. medzi súkromný a verejný sektor. Hlavným kritériom pre správnu alokáciu rizík projektu by mala byť schopnosť subjektu, ktorý riziko nesie, z ekonomického hľadiska toto riziko efektívne riadiť. Z medzinárodnej praxe sa za najvýhodnejšie považuje rozdeliť riziká tak, aby z pohľadu verejného sektoru boli minimalizované dlhodobé náklady na projekt, súkromný sektor má byť zároveň stimulovaný k dodržaniu termínov, kvality, nákladov a následného efektívneho prevádzkovania investície s cieľom maximalizácie úžitku pre verejný sektor aj pre konečného užívateľa.

ZDROJ: June 27, 2005, Česká republika, PPP Centrum, Riziková analýza PPP projektov, www.pppcentrum.cz

BBO („Buy-Build-Operate, tzn. Kúpa-Výstavba-Prevádzka“) - model, pri ktorom dôjde k postúpeniu, prevodu (predaj) verejného aktíva súkromnému sektoru za zmluvnej podmienky, že súkromný sektor vykoná zlepšenia potrebné na takú prevádzku aktíva, ktorá bude prinášať zisk. Verejný sektor uplatňuje svoju kontrolnú právomoc zakotvením zmluvnej podmienky pri prevode verejného aktíva.

ZDROJ: 2008, The Canadian Council for Public-Private Partnership, About PPP, Definitions, www.pppcouncil.ca/aboutPPP_definition.asp
ZDROJ: April 1999, United States General Accounting Office, Public-Private Partnerships, Terms Related to Building and Facility Partnerships, Glossary, http://www.ncppp.org

BLOT („Build-Lease-Operate-Transfer, tzn. Výstavba-Lízing-Prevádzka-Prevod“) - súkromný sektor financuje a buduje infraštruktúru na pozemku verejného sektora. Po ukončení výstavby je infraštruktúra prevádzkovaná súkromným sektorom, ktorý po dobu prevádzkovania infraštruktúry dostáva od verejného sektora lízingové splátky. Na konci lízingového obdobia prevedie súkromný sektor infraštruktúru na verejný sektor.

ZDROJ: 2007, Partnerství veřejného a soukromého sektoru – meze a možnosti v ČR, www.is.muni.cz

BOO („Build-Own-Operate, tzn. Výstavba-Vlastníctvo-Prevádzka“) - model veľmi blízky privatizácii – verejný sektor poverí súkromného partnera na vykonávanie istej služby väčšinou natrvalo. Súkromný sektor zabezpečí financovanie, výstavbu, správu i údržbu aktíva a získava príjmy z jej prevádzky. Súkromný sektor vlastní aktíva (nedochádza k ich prevodu na verejný sektor) a verejný sektor nemá povinnosť odkúpiť aktívum alebo nadobudnúť vlastnícke právo po ukončení koncesnej zmluvy.

ZDROJ: April 1999, United States General Accounting Office, Public-Private Partnerships, Terms Related to Building and Facility Partnerships, Glossary, http://www.ncppp.org

BOOT („Build-Own-Operate-Transfer, tzn. Výstavba-Vlastníctvo-Prevádzka-Prevod“) - súkromnému sektoru je udelené oprávnenie na financovanie, naprojektovanie, výstavbu a prevádzkovanie (prípadne na vyberanie užívateľských poplatkov) aktíva na určitý vopred zmluvne dohodnutý čas. Vlastníkom aktíva je po dobu trvania projektu súkromný sektor. Po ukončení projektu je vlastníctvo aktíva prevedené naspäť na verejný sektor.

ZDROJ: 2008, The Canadian Council for Public-Private Partnership, About PPP, Definitions,
www.pppcouncil.ca/aboutPPP_definition.asp

BOT („Build-Operate-Transfer, tzn. Výstavba-Prevádzka-Prevod“) - súkromný sektor zabezpečí výstavbu aktíva podľa inštrukcií verejného sektora a prevádzkuje aktívum na vopred dohodnutý čas. Po uplynutí tohto času prevedie aktívum aj jeho prevádzku na verejný sektor. Vo väčšine prípadov zabezpečuje súkromný sektor sčasti alebo úplne aj financovanie projektu/aktíva. Z tohto dôvodu musí byť zmluva uzavretá na dostatočne dlhú dobu, aby sa vrátila súkromnému partnerovi investícia vyberaním užívateľských poplatkov.

ZDROJ: April 1999, United States General Accounting Office, Public-Private Partnerships, Terms Related to Building and Facility Partnerships, Glossary, http://www.ncppp.org

Cash flow - Hotovostný príjem mínus platby v hotovosti alebo platby z rôznych fondov za určité obdobie. Analýza príjmu a platieb obchodnej spoločnosti v porovnaní s jej ziskom.

ZDROJ: Blackův právnický slovník (6. vydanie), Henry Campbell Black, M.A., VICTORIA PUBLISHING, 1990

Čistá súčasná hodnota („Net Present Value – NPV“) - jedno z najpoužívanejších kritérií pri hodnotení investičných projektov. Rovná sa sume všetkých peňažných tokov súvisiacich s investíciou diskontovaných k súčasnosti pomocou diskontnej úrokovej miery. Výhodou použitia tohto kritéria je zohľadnenie faktoru časovej hodnoty peňazí.

ZDROJ: Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP (august 2008), www.pppcentrum.cz

PPP slovník pripravuje DLA PIPER Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH, člen Asociácie PPP.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Členovia Asociácie PPP