EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

PPP SLOVNÍK

  

Čisto financovanie („Finance Only“) - jeden s modelov PPP. Súkromný sektor, zväčša inštitúcia poskytujúca finančné služby, financuje PPP projekt priamo alebo používa rôzne mechanizmy, ako napr. dlhodobý nájom alebo dlhopisy.

ZDROJ: A Guide to Promoting Good Governance in Public Private Partnerships; United Nations Economic Commission for Europe, June 2007

Čisto zmluvný typ PPP - sa vzťahuje na partnerstvo založené výlučne prostredníctvom zmluvných spojení medzi rôznymi stranami. Zahŕňa radu štruktúr, v ktorých rámci je jedna prípadne viac úloh menšieho alebo väčšieho rozsahu zadané súkromnému partnerovi a ktoré môžu zahŕňať plánovanie, financovanie, vyhotovenie diela, renováciu a poberanie úžitkov z verejného diela či verejnej služby.

ZDROJ: Brusel, 30.4.2004, COM (2004) 327 konečné znenie Zelená kniha o partnerstve verejného a súkromného sektoru a práve spoločenstva o verejných zákazkách a koncesiách

DB („Design-Build, tzn. Projekt-Výstavba”) - súkromný partner zabezpečuje vypracovanie a výstavbu projektu, často za pevne stanovenú cenu. Stanovením pevnej ceny sa riziko prekročenia stanovenej celkovej sumy projektu presúva na súkromný sektor, znižuje sa celkový čas potrebný na realizáciu projektu a poskytuje verejnému sektoru silnejšie záruky. Riziko výstavby pre verejný sektor je znížené, nakoľko za naprojektovanie a výstavbu projektu je verejnému sektoru zodpovedný len jediný subjekt. Vlastníkom aktív a zodpovednosť za údržbu a prevádzku projektu nesie verejný sektor.

ZDROJ: The Canadian Council for Public-Private Partnership, Definitions, www.pppcouncil.ca/aboutPPP_definition.asp
ZDROJ: April 1999, United States General Accounting Office, Public-Private Partnerships, Terms Related to Building and Facility Partnerships, Glossary, http://www.ncppp.org

DBFO („Design-Build-Finance-Operate, tzn. Projekt-Výstavba-Financovanie-Prevádzka“) - verejný sektor určí plnenie, ktoré má súkromný sektor vykonať. Súkromný sektor vypracuje projekt a postaví určené aktívum (ang. „asset“), zaplatí jeho výstavbu, následne aktívum prevádzkuje a poskytuje služby, ktoré s ním súvisia. Komplexnosť poskytovaných služieb súkromným sektorom by sa mala prejaviť vo zvýšenej efektívnosti poskytovania služby. Nevýhodou DBFO je organizačne, technicky, časovo a finančne náročná prípravná fáza projektu.

ZDROJ: March 12, 2004, International Monetary Fund, Public-Private Partnership,
http://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.pdf

Dosiahnuteľnosť PPP - jeden z kvalitatívnych faktorov rozhodovania o možnosti zaobstarania služby. Pre zaistenie dosiahnuteľnosti musí verejný zadávateľ zaistiť, aby zo strany klientov existovala dostatočná schopnosť realizovať projekt a aby bol PPP projekt pre trh atraktívny. Tento faktor teda ukazuje, či existujú adekvátne zdroje, schopnosti, záujem, financie k uskutočneniu projektu formou PPP.

ZDROJ: Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP (august 2008), www.pppcentrum.cz

Efektívne zisky („Efficiency Gains“) - efektívne zisky predstavujú zisky vytvorené poklesom spotreby zdrojov a zvýšením objemu výroby. Keď sa výdavky znížia a príjmy zostávajú na stálej úrovni alebo keď výdavky zostávajú na stálej úrovni avšak príjmy sa zvýšia, spoločnosť získava na efektivite.

ZDROJ: Guidelines for successful public-private partnerships, March 2003

Európske centrum PPP expertízy („EPEC“) - EPEC je spoluprácou medzi Európskou Investičnou Bankou, členskými a kandidátskymi štátmi EÚ a Európskou Komisiou na posilnenie organizačnej výkonnosti verejného sektora v oblasti PPP transakcií.

ZDROJ: http://www.eib.org/epec/index.htm

Finančné riziko („financial risk“) - zahŕňa riziko, že financujúce subjekty nebudú ďalej pokračovať vo financovaní projektu, riziko zmeny parametrov financovania pred uzatvorením projektu a riziko, že finančná štruktúra nie je dostatočne stabilná, aby zabezpečila dostatočnú návratnosť počas celej doby trvania projektu. Finančné riziko spravidla znáša súkromný sektor.
Spôsob prenosu rizika na súkromný sektor: Verejný sektor by mal požadovať od súkromného sektora preukázanie prefinancovania projektu v celom jeho rozsahu, preukázanie skúseností s realizáciou podobných projektov a súčasne zabezpečiť financovanie projektu v plnom rozsahu zabezpečovacími inštitútmi v zmysle platnej právnej úpravy.

ZDROJ: June 2001, Partnerships Victoria Risk Allocation and Contractual Issues, Guidance Material www.partnerships.vic.gov.au

PPP slovník pripravuje DLA PIPER Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH, člen Asociácie PPP.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Členovia Asociácie PPP