EN SK

 News   About the PPP Association   About PPP   Calendar of events   Links   PPP Newsletter   PPP Brochures   Contact   Site map 
 Information for Members   PPP Projects   Documents   Workgroups   Contacts Database   Presentations   Member services   Password 

PPP DICTIONARY

  

Cash flow - Sorry, English version of this text is not available.

Hotovostný príjem mínus platby v hotovosti alebo platby z rôznych fondov za určité obdobie. Analýza príjmu a platieb obchodnej spoločnosti v porovnaní s jej ziskom.

ZDROJ: Blackův právnický slovník (6. vydanie), Henry Campbell Black, M.A., VICTORIA PUBLISHING, 1990

Construction risk - Sorry, English version of this text is not available.

zahŕňa predovšetkým riziká ako napr. oneskorenie dodávky stavby, nedodržanie stavebno-technických štandardov, dodatočné náklady na výstavbu, technické nedostatky a vonkajšie nepriaznivé vplyvy. Stavebné riziko znáša spravidla súkromný sektor.
Spôsob prenosu rizika na súkromný sektor: Povinnosť verejného sektora uhrádzať pravidelné platby za dostupnosť služby súkromnému sektoru začne až po dokončení výstavby, resp. až po tom, ako sa stane projekt prevádzkyschopný.

ZDROJ: 18/2004 - 11 February 2004, New decision of Eurostat on deficit and debt Treatment of public-private partnerships

Čistá súčasná hodnota („Net Present Value – NPV“) - Sorry, English version of this text is not available.

jedno z najpoužívanejších kritérií pri hodnotení investičných projektov. Rovná sa sume všetkých peňažných tokov súvisiacich s investíciou diskontovaných k súčasnosti pomocou diskontnej úrokovej miery. Výhodou použitia tohto kritéria je zohľadnenie faktoru časovej hodnoty peňazí.

ZDROJ: Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP (august 2008), www.pppcentrum.cz

Čisto zmluvný typ PPP - Sorry, English version of this text is not available.

sa vzťahuje na partnerstvo založené výlučne prostredníctvom zmluvných spojení medzi rôznymi stranami. Zahŕňa radu štruktúr, v ktorých rámci je jedna prípadne viac úloh menšieho alebo väčšieho rozsahu zadané súkromnému partnerovi a ktoré môžu zahŕňať plánovanie, financovanie, vyhotovenie diela, renováciu a poberanie úžitkov z verejného diela či verejnej služby.

ZDROJ: Brusel, 30.4.2004, COM (2004) 327 konečné znenie Zelená kniha o partnerstve verejného a súkromného sektoru a práve spoločenstva o verejných zákazkách a koncesiách

DB („Design-Build, tzn. Projekt-Výstavba”) - Sorry, English version of this text is not available.

súkromný partner zabezpečuje vypracovanie a výstavbu projektu, často za pevne stanovenú cenu. Stanovením pevnej ceny sa riziko prekročenia stanovenej celkovej sumy projektu presúva na súkromný sektor, znižuje sa celkový čas potrebný na realizáciu projektu a poskytuje verejnému sektoru silnejšie záruky. Riziko výstavby pre verejný sektor je znížené, nakoľko za naprojektovanie a výstavbu projektu je verejnému sektoru zodpovedný len jediný subjekt. Vlastníkom aktív a zodpovednosť za údržbu a prevádzku projektu nesie verejný sektor.

ZDROJ: The Canadian Council for Public-Private Partnership, Definitions, www.pppcouncil.ca/aboutPPP_definition.asp
ZDROJ: April 1999, United States General Accounting Office, Public-Private Partnerships, Terms Related to Building and Facility Partnerships, Glossary, http://www.ncppp.org

DBFO („Design-Build-Finance-Operate, tzn. Projekt-Výstavba-Financovanie-Prevádzka“) - Sorry, English version of this text is not available.

verejný sektor určí plnenie, ktoré má súkromný sektor vykonať. Súkromný sektor vypracuje projekt a postaví určené aktívum (ang. „asset“), zaplatí jeho výstavbu, následne aktívum prevádzkuje a poskytuje služby, ktoré s ním súvisia. Komplexnosť poskytovaných služieb súkromným sektorom by sa mala prejaviť vo zvýšenej efektívnosti poskytovania služby. Nevýhodou DBFO je organizačne, technicky, časovo a finančne náročná prípravná fáza projektu.

ZDROJ: March 12, 2004, International Monetary Fund, Public-Private Partnership,
http://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.pdf

Demand risk - Sorry, English version of this text is not available.

zahŕňa znášanie premenlivosti dopytu (vyšší alebo nižší ako predpokladaný v zmluve) bez ohľadu na konanie (manažment) súkromného partnera. Ide najmä o dôsledky hospodárskych cyklov, nových trendov na trhu, priamej konkurencie alebo technickej zastaranosti. Riziko dopytu nezahŕňa prípady, keď je premenlivosť dopytu spôsobená neprimeranou alebo nízkou kvalitou/kvantitou služieb poskytovaných súkromným partnerom. Riziko dopytu tiež nezahŕňa premenlivosť dopytu zapríčinenú priamym konaním verejnej moci (napr. autoritatívnym rozhodnutím), ktoré má za následok výraznú zmenu pravidiel alebo vývoj infraštruktúry verejnou mocou priamo konkurujúcej príslušnému projektu.
Spôsob prenosu rizika na verejný sektor: Verejný sektor má povinnosť pravidelných platieb za dostupnosť služby v dohodnutej výške bez ohľadu na dopyt zo strany koncových užívateľov.

ZDROJ: 18/2004 - 11 February 2004, New decision of Eurostat on deficit and debt Treatment of public-private partnerships

Dosiahnuteľnosť PPP - Sorry, English version of this text is not available.

jeden z kvalitatívnych faktorov rozhodovania o možnosti zaobstarania služby. Pre zaistenie dosiahnuteľnosti musí verejný zadávateľ zaistiť, aby zo strany klientov existovala dostatočná schopnosť realizovať projekt a aby bol PPP projekt pre trh atraktívny. Tento faktor teda ukazuje, či existujú adekvátne zdroje, schopnosti, záujem, financie k uskutočneniu projektu formou PPP.

ZDROJ: Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP (august 2008), www.pppcentrum.cz

Sorry, English version of this text is not available.

PPP slovník pripravuje DLA PIPER Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH, člen Asociácie PPP.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Members of the PPP Association