EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

PPP SLOVNÍK

  

Hodnota za peniaze (“Value for Money”) - hodnota za peniaze je optimálna kombinácia celoživotných nákladov projektu a zaistenia kvality uspokojujúcej potreby užívateľov, pričom takáto ponuka nemusí byť vždy tou najlacnejšou. Skladá sa z troch častí: účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť. Jedná sa o všeobecný termín porovnávajúci celkové (kvantitatívne aj kvalitatívne) hodnoty, ktoré verejný sektor získa v pomere k svojim vynaloženým prostriedkom na zaistenie týchto hodnôt.

ZDROJ: Česká republika, PPP Centrum, Slovníček pojmú, www.pppcentrum.cz
ZDROJ: Hodnotící zpráva Metodika hodnoty za peníze v PPP projektech Zpracováno v rámci Twinningového projektu CZ/2005/IB/FI/04, http://www.mfcr.cz

Hodnotenie rizika („Risk Assessment“) - Hodnotenie potenciálneho rizika a hodnotenie možnosti výskytu rizika. Zamerané by malo byť na určenie, kto je najvhodnejším na manažovanie rizík alebo či by sa riziko malo deliť medzi obstarávateľa a poskytovateľa služieb.

ZDROJ: Guidelines for successful public-private partnerships, March 2003

Identifikácia príležitosti/projektu - cieľom je identifikácia príležitosti, kde môže verejný sektor získať vhodným využitím potenciálu spolupráce so súkromnou sférou (napr. v oblasti dopravnej infraštruktúry, školstva, informačných technológií, letectva, železničnej dopravy a pod.). Podnet na realizáciu potenciálneho PPP projektu môže prísť zo strany organizácie verejnej správy ako aj od súkromného subjektu.

ZDROJ: Máj 2009, Ministerstvo financií ČR: www.mfcr.cz

Inštitucionalizovaný PPP projekt („Institutionalized PPP“) - PPP projekt inštituciálnej povahy, ktorý predstavuje spoluprácu verejného a súkromného sektora vytvorením spoločného podniku.

ZDROJ: Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions, COM(2004) 327

Inštitucionálny typ PPP - zahŕňa založenie subjektu (právnickej osoby) spoločne ovládaného verejným a súkromným partnerom. Spoločný subjekt má za úlohu zabezpečiť dodávku prác alebo služieb v prospech verejnosti. Orgány verejnej správy túto možnosť využívajú predovšetkým u správy verejných služieb na miestnej úrovni (napr. služby týkajúce sa dodávok vody či odvozu odpadu).

ZDROJ: Brusel, 30.4.2004, COM (2004) 327 konečné znenie Zelená kniha o partnerstve verejného a súkromného sektoru a práve spoločenstva o verejných zákazkách a koncesiách

Komparátor verejného sektora (“Public Sector Comparator (PSC)”) - komparátor verejného sektora predstavuje spôsob zistenia najefektívnejšej cesty verejného obstarávania (zahŕňajúci všetky kapitálové náklady a náklady obstarania ako aj podiel na administračných nákladoch) pri dodržaní rovného postavenia súťažiteľov, pri zohľadnení prevoditeľných/neprevoditeľných rizík z verejného sektora na súkromný sektor. Účelom použitia PSC je dosiahnutie požadovaného štandardu poskytnutých služieb najefektívnejšou cestou. Komparátor verejného sektora sa využíva ako východzia hodnota („benchmark“) pre porovnanie potenciálnych ponúk súkromného sektora a ich poskytovanej „hodnoty za peniaze“.

ZDROJ: July 2003, Partnerships Victoria Technical Note - Public Sector Comparator Suppliamentary Technical Note, Department of Treasury and Finance, www.partnerships.vic.gov.au

Koncesia na prevádzkovanie („Operation License“) - súkromnému prevádzkovateľovi je pri tomto type udelená licencia (koncesia) na prevádzkovanie verejnej služby, zvyčajne na vopred stanovené časové obdobie. Tento typ sa často používa pri projektoch na zabezpečenie informačných technológií. Verejné aktívum zostáva v rukách verejného sektora po celú dobu trvania projektu.

ZDROJ: 2008, The Canadian Council for Public-Private Partnership, About PPP, Definitions,
www.pppcouncil.ca/aboutPPP_definition.asp

Koncesie - kategória PPP, ktorá zahŕňa situáciu keď súkromný subjekt prevezme správu štátneho podniku na určité obdobie počas ktorého na seba berie taktiež isté investičné riziko.

ZDROJ: A Guide to Promoting Good Governance in Public Private Partnerships; United Nations Economic Commission for Europe, June 2007

PPP slovník pripravuje DLA PIPER Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH, člen Asociácie PPP.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Členovia Asociácie PPP