EN SK

 News   About the PPP Association   About PPP   Calendar of events   Links   PPP Newsletter   PPP Brochures   Contact   Site map 
 Information for Members   PPP Projects   Documents   Workgroups   Contacts Database   Presentations   Member services   Password 

PPP DICTIONARY

  

Efektívne zisky („Efficiency Gains“) - Sorry, English version of this text is not available.

efektívne zisky predstavujú zisky vytvorené poklesom spotreby zdrojov a zvýšením objemu výroby. Keď sa výdavky znížia a príjmy zostávajú na stálej úrovni alebo keď výdavky zostávajú na stálej úrovni avšak príjmy sa zvýšia, spoločnosť získava na efektivite.

ZDROJ: Guidelines for successful public-private partnerships, March 2003

Equity Participation - Sorry, English version of this text is not available.

priame alebo nepriame podieľanie sa na projektovej spoločnosti (SPV), ktoré zabezpečí spoluúčasť verejného sektora na implementácii a prevádzke projektu. Slúži tiež ako určitý spôsob platby v prípade nedostatku finančných prostriedkov potrebných na realizáciu projektu.

ZDROJ: A Guide to Promoting Good Governance in Public Private Partnerships; United Nations Economic Commission for Europe, June 2007

Európske centrum PPP expertízy („EPEC“) - Sorry, English version of this text is not available.

EPEC je spoluprácou medzi Európskou Investičnou Bankou, členskými a kandidátskymi štátmi EÚ a Európskou Komisiou na posilnenie organizačnej výkonnosti verejného sektora v oblasti PPP transakcií.

ZDROJ: http://www.eib.org/epec/index.htm

Finance Only - Sorry, English version of this text is not available.

jeden s modelov PPP. Súkromný sektor, zväčša inštitúcia poskytujúca finančné služby, financuje PPP projekt priamo alebo používa rôzne mechanizmy, ako napr. dlhodobý nájom alebo dlhopisy.

ZDROJ: A Guide to Promoting Good Governance in Public Private Partnerships; United Nations Economic Commission for Europe, June 2007

Finančné riziko („financial risk“) - Sorry, English version of this text is not available.

zahŕňa riziko, že financujúce subjekty nebudú ďalej pokračovať vo financovaní projektu, riziko zmeny parametrov financovania pred uzatvorením projektu a riziko, že finančná štruktúra nie je dostatočne stabilná, aby zabezpečila dostatočnú návratnosť počas celej doby trvania projektu. Finančné riziko spravidla znáša súkromný sektor.
Spôsob prenosu rizika na súkromný sektor: Verejný sektor by mal požadovať od súkromného sektora preukázanie prefinancovania projektu v celom jeho rozsahu, preukázanie skúseností s realizáciou podobných projektov a súčasne zabezpečiť financovanie projektu v plnom rozsahu zabezpečovacími inštitútmi v zmysle platnej právnej úpravy.

ZDROJ: June 2001, Partnerships Victoria Risk Allocation and Contractual Issues, Guidance Material www.partnerships.vic.gov.au

Hodnota za peniaze (“Value for Money”) - Sorry, English version of this text is not available.

hodnota za peniaze je optimálna kombinácia celoživotných nákladov projektu a zaistenia kvality uspokojujúcej potreby užívateľov, pričom takáto ponuka nemusí byť vždy tou najlacnejšou. Skladá sa z troch častí: účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť. Jedná sa o všeobecný termín porovnávajúci celkové (kvantitatívne aj kvalitatívne) hodnoty, ktoré verejný sektor získa v pomere k svojim vynaloženým prostriedkom na zaistenie týchto hodnôt.

ZDROJ: Česká republika, PPP Centrum, Slovníček pojmú, www.pppcentrum.cz
ZDROJ: Hodnotící zpráva Metodika hodnoty za peníze v PPP projektech Zpracováno v rámci Twinningového projektu CZ/2005/IB/FI/04, http://www.mfcr.cz

Hodnotenie rizika („Risk Assessment“) - Sorry, English version of this text is not available.

Hodnotenie potenciálneho rizika a hodnotenie možnosti výskytu rizika. Zamerané by malo byť na určenie, kto je najvhodnejším na manažovanie rizík alebo či by sa riziko malo deliť medzi obstarávateľa a poskytovateľa služieb.

ZDROJ: Guidelines for successful public-private partnerships, March 2003

Identifikácia príležitosti/projektu - Sorry, English version of this text is not available.

cieľom je identifikácia príležitosti, kde môže verejný sektor získať vhodným využitím potenciálu spolupráce so súkromnou sférou (napr. v oblasti dopravnej infraštruktúry, školstva, informačných technológií, letectva, železničnej dopravy a pod.). Podnet na realizáciu potenciálneho PPP projektu môže prísť zo strany organizácie verejnej správy ako aj od súkromného subjektu.

ZDROJ: Máj 2009, Ministerstvo financií ČR: www.mfcr.cz

Sorry, English version of this text is not available.

PPP slovník pripravuje DLA PIPER Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH, člen Asociácie PPP.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Members of the PPP Association