EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

PPP SLOVNÍK

  

Koncesionárska zmluva - znamená zmluvný základ PPP projektov. Jej obsahom sú práva prenesené štátom na súkromný sektor zriadiť určité zariadenie a toto počas určitého času prevádzkovať, práva a povinnosti štátu a súkromného partnera, koncesné podmienky, požiadavky na projekt, stavbu, prevádzku a financovanie, ako aj rozdelenie rizika medzi zmluvné strany a definícia rôznych druhov štátnej podpory. Koncesionárska zmluva predstavuje základ pre všetky ďalšie zmluvné dohovory v rámci PPP.

ZDROJ: Máj 2006, Public-Private Partnership a Slovensko, Municipalia, a.s., www.municipalia.sk

Konečný užívateľ - je akákoľvek osoba, ktorej je poskytovaná dohodnutá služba (napr. pacient v nemocnici, odberateľ energií, stravník vo verejnej jedálni a pod.).

ZDROJ: Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP (august 2008), www.pppcentrum.cz

Legislatívne riziko („legislation risk“) - zahŕňa riziko negatívneho ovplyvňovania PPP projektu zo strany štátu formou zmien v legislatíve alebo inou formou pôsobenia štátnej moci na PPP projekt. Inou formou negatívneho pôsobenia štátnej moci na PPP projekt sa rozumie napríklad: odmietnutie podpísania koncesnej zmluvy, nedostatok právomoci na uzatvorenie koncesnej zmluvy zo strany verejného sektoru alebo akýkoľvek výkon štátnej moci v neprospech PPP projektu.
Spôsob prenosu rizika na súkromný sektor: V tomto prípade nesie legislatívne riziko v plnom rozsahu verejný sektor vzhľadom na charakter rizika.

ZDROJ: June 2001, Partnerships Victoria Risk Allocation and Contractual Issues, Guidance Material www.partnerships.vic.gov.au

Manažment PPP („PPP Management“) - implementácia PPP projektu vyžaduje proaktívny manažment pri spolupráci verejného a súkromného sektora, aby bol dosiahnutý presný účel zmluvy o projekte. V praxi je manažment potrebný vo všetkých fázach projektu od plánovania, návrhu, obstarania až po výstavbu a prevádzku zariadenia. Manažment PPP projektu zahŕňa projektový manažment a manažment zmlúv.

ZDROJ: Guidelines for successful public-private partnerships, March 2003

Manažment zmlúv („Contract Management“) - časť Manažmentu PPP projektu. Termín zahŕňa proces a organizácie potrebné pre zaistenie adekvátnych služieb v súlade so zmluvou odo dňa uzavretia zmluvy až do ukončenia doby prevádzky (manažment zmlúv po dobu prevádzky iba v prípade PPP projektov, pri ktorých zabezpečuje prevádzku súkromný sektor).

ZDROJ: Guidelines for successful public-private partnerships, March 2003

Nájomné zmluvy a správa („Management and Lease Contracts“) - kategória PPP, ktorá zahŕňa situáciu keď súkromný subjekt prevezme správu štátneho podniku na presne stanovené obdobie pričom vlastníctvo a hlavné investičné rozhodnutia zostávajú v kompetencii štátu. Takéto nájomné zmluvy sa zvyknú nazývať ako “affermage”.

ZDROJ: A Guide to Promoting Good Governance in Public Private Partnerships; United Nations Economic Commission for Europe, June 2007

O&M („Operation & Maintenance Contract, tzn. Prevádzka a Údržba“) - súkromný sektor, na základe dohody, prevádzkuje verejné aktíva na vopred dohodnutý čas. Tieto zostávajú vo vlastníctve verejného sektora, ktorý zodpovedá za výstavbu, stav aj obnovu aktív. Riziká poskytovania služby sa rozdeľujú medzi verejný a súkromný sektor.

ZDROJ: The Canadian Council for Public-Private Partnership, Definitions, www.pppcouncil.ca/aboutPPP_definition.asp

Ochrana pred súťažou („Protection from Competition“) - záruka daná príslušným verejným sektorom projektovej spoločnosti (SPV), že počas stanoveného obdobia, v určitom stanovenom okruhu nebude vyvíjaná infraštruktúra konkurujúca danému projektu, že verejný sektor nebude konkurovať projektovej spoločnosti ako priamo, tak ani prostredníctvom udelenia koncesie. Používané najmä v prípade PPP v oblasti cestnej infraštruktúry (napr. pri výbere mýta). V prípade nárastu počtu obyvateľov a dopytu po danej službe však takéto ustanovenie v koncesnej zmluve môže spôsobovať problémy do budúcna.

ZDROJ: A Guide to Promoting Good Governance in Public Private Partnerships; United Nations Economic Commission for Europe, June 2007

PPP slovník pripravuje DLA PIPER Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH, člen Asociácie PPP.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Členovia Asociácie PPP