EN SK

 News   About the PPP Association   About PPP   Calendar of events   Links   PPP Newsletter   PPP Brochures   Contact   Site map 
 Information for Members   PPP Projects   Documents   Workgroups   Contacts Database   Presentations   Member services   Password 

PPP DICTIONARY

  

Inštitucionalizovaný PPP projekt („Institutionalized PPP“) - Sorry, English version of this text is not available.

PPP projekt inštituciálnej povahy, ktorý predstavuje spoluprácu verejného a súkromného sektora vytvorením spoločného podniku.

ZDROJ: Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions, COM(2004) 327

Inštitucionálny typ PPP - Sorry, English version of this text is not available.

zahŕňa založenie subjektu (právnickej osoby) spoločne ovládaného verejným a súkromným partnerom. Spoločný subjekt má za úlohu zabezpečiť dodávku prác alebo služieb v prospech verejnosti. Orgány verejnej správy túto možnosť využívajú predovšetkým u správy verejných služieb na miestnej úrovni (napr. služby týkajúce sa dodávok vody či odvozu odpadu).

ZDROJ: Brusel, 30.4.2004, COM (2004) 327 konečné znenie Zelená kniha o partnerstve verejného a súkromného sektoru a práve spoločenstva o verejných zákazkách a koncesiách

Komparátor verejného sektora (“Public Sector Comparator (PSC)”) - Sorry, English version of this text is not available.

komparátor verejného sektora predstavuje spôsob zistenia najefektívnejšej cesty verejného obstarávania (zahŕňajúci všetky kapitálové náklady a náklady obstarania ako aj podiel na administračných nákladoch) pri dodržaní rovného postavenia súťažiteľov, pri zohľadnení prevoditeľných/neprevoditeľných rizík z verejného sektora na súkromný sektor. Účelom použitia PSC je dosiahnutie požadovaného štandardu poskytnutých služieb najefektívnejšou cestou. Komparátor verejného sektora sa využíva ako východzia hodnota („benchmark“) pre porovnanie potenciálnych ponúk súkromného sektora a ich poskytovanej „hodnoty za peniaze“.

ZDROJ: July 2003, Partnerships Victoria Technical Note - Public Sector Comparator Suppliamentary Technical Note, Department of Treasury and Finance, www.partnerships.vic.gov.au

Koncesia na prevádzkovanie („Operation License“) - Sorry, English version of this text is not available.

súkromnému prevádzkovateľovi je pri tomto type udelená licencia (koncesia) na prevádzkovanie verejnej služby, zvyčajne na vopred stanovené časové obdobie. Tento typ sa často používa pri projektoch na zabezpečenie informačných technológií. Verejné aktívum zostáva v rukách verejného sektora po celú dobu trvania projektu.

ZDROJ: 2008, The Canadian Council for Public-Private Partnership, About PPP, Definitions,
www.pppcouncil.ca/aboutPPP_definition.asp

Koncesie - Sorry, English version of this text is not available.

kategória PPP, ktorá zahŕňa situáciu keď súkromný subjekt prevezme správu štátneho podniku na určité obdobie počas ktorého na seba berie taktiež isté investičné riziko.

ZDROJ: A Guide to Promoting Good Governance in Public Private Partnerships; United Nations Economic Commission for Europe, June 2007

Koncesionárska zmluva - Sorry, English version of this text is not available.

znamená zmluvný základ PPP projektov. Jej obsahom sú práva prenesené štátom na súkromný sektor zriadiť určité zariadenie a toto počas určitého času prevádzkovať, práva a povinnosti štátu a súkromného partnera, koncesné podmienky, požiadavky na projekt, stavbu, prevádzku a financovanie, ako aj rozdelenie rizika medzi zmluvné strany a definícia rôznych druhov štátnej podpory. Koncesionárska zmluva predstavuje základ pre všetky ďalšie zmluvné dohovory v rámci PPP.

ZDROJ: Máj 2006, Public-Private Partnership a Slovensko, Municipalia, a.s., www.municipalia.sk

Konečný užívateľ - Sorry, English version of this text is not available.

je akákoľvek osoba, ktorej je poskytovaná dohodnutá služba (napr. pacient v nemocnici, odberateľ energií, stravník vo verejnej jedálni a pod.).

ZDROJ: Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP (august 2008), www.pppcentrum.cz

Legislatívne riziko („legislation risk“) - Sorry, English version of this text is not available.

zahŕňa riziko negatívneho ovplyvňovania PPP projektu zo strany štátu formou zmien v legislatíve alebo inou formou pôsobenia štátnej moci na PPP projekt. Inou formou negatívneho pôsobenia štátnej moci na PPP projekt sa rozumie napríklad: odmietnutie podpísania koncesnej zmluvy, nedostatok právomoci na uzatvorenie koncesnej zmluvy zo strany verejného sektoru alebo akýkoľvek výkon štátnej moci v neprospech PPP projektu.
Spôsob prenosu rizika na súkromný sektor: V tomto prípade nesie legislatívne riziko v plnom rozsahu verejný sektor vzhľadom na charakter rizika.

ZDROJ: June 2001, Partnerships Victoria Risk Allocation and Contractual Issues, Guidance Material www.partnerships.vic.gov.au

Sorry, English version of this text is not available.

PPP slovník pripravuje DLA PIPER Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH, člen Asociácie PPP.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Members of the PPP Association