EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

PPP SLOVNÍK

  

Odpredaj majetku („Divestiture“) - kategória PPP podľa World Bank Database, ktorá zahŕňa situáciu keď súkromný subjekt kúpi majetkový podiel v štátnom podniku prostredníctvom predaja majetku, verejnej ponuky alebo privatizácie.

ZDROJ: A Guide to Promoting Good Governance in Public Private Partnerships; United Nations Economic Commission for Europe, June 2007

OJEC (“Official Journal of the European Communities“) - označuje anglický termín pre Úradný vestník Európskych spoločenstiev, ktorý je ako jediné periodikum publikované na dennej báze vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. Pozostáva z troch sérií s označením L (pre legislatívu) C (pre oznamy a informácie) a S (pre verejné obstarávanie). V sérii S vestníka sú zverejňované okrem oznamov týkajúcich sa tradičného verejného obstarávania aj oznamy ohľadom verejného obstarávania formou PPP.

ZDROJ: Máj 2009, Dodatok k úradnému vestníku Európskej únie: www.ted.europa.eu

Organizačno-technická príprava PPP projektu - znamená zaistenie ľudských zdrojov a dokumentácie pre úspešný výber partnera. Základnými úlohami v tejto fáze je vytvorenie tímu, stanovenie stratégie, príprava plánu realizácie, získanie externých poradcov na špeciálne oblasti projektu, príprava výzvy na predkladanie ponúk podľa OJEC, príprava dokumentácie a kritérií hodnotenia.

ZDROJ: Máj 2009, Ministerstvo financií ČR: www.mfcr.cz

Outsourcing - ide o proces, pri ktorom spoločnosť deleguje vedľajšie činnosti a prácu zo svojej internej štruktúry na externú entitu (subdodávateľa) špecializovanú na vykonávanie týchto operácií.

ZDROJ: Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP, www.pppcentrum.cz

PFI - označuje anglický termín „Private Finance Initiative“. Ide o jeden z modelov PPP pôvodne vyvinutý Britskou vládou, ktorý umožnil modernizáciu verejnej infraštruktúry pomocou financovania zo súkromných zdrojov. Rovnaký alebo podobný model sa používa aj v iných štátoch. Model PFI podnietil v Nemeckej spolkovej republike rozvoj tzv. „Betreibermodelu“. Súkromný partner pri tomto modeli pre orgán verejnej správy prevádzkuje a spravuje verejnú infraštruktúru (napr. školu, nemocnicu, väznicu, dopravnú infraštruktúru).

ZDROJ: Brusel, 30.4.2004, COM (2004) 327 konečné znenie Zelená kniha o partnerstve verejného a súkromného sektoru a práve spoločenstva o verejných zákazkách a koncesiách

Plánovacie riziko („planning risk“) - zahŕňa riziko, že štruktúra projektu (alebo jeho časť) nebola navrhnutá tak, aby výnosy súkromného sektora boli závislé od kvality/kvantity poskytovaných služieb. Následkom zanedbania plánovacieho rizika môžu byť zvýšené náklady na projekt, nedodržiavanie termínov dodania projektu, nízka efektivita v poskytovaní služieb.
Za plánovanie projektu zodpovedá vo všeobecnosti súkromný sektor s výnimkou zmien/úprav projektu, ktoré boli rozhodnutím verejného sektora a za ktoré verejný sektor nesie zodpovednosť.

ZDROJ: June 2001, Partnerships Victoria Risk Allocation and Contractual Issues, Guidance Material www.partnerships.vic.gov.au

Platba za dostupnosť - platby zadávateľa súkromnému partnerovi (dodávateľovi/ koncesionárovi) za to, že infraštruktúra a služba je dostupná v požadovanej kvalite a kvantite.

ZDROJ: Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP (august 2008), www.pppcentrum.cz

Podiel na projektovej spoločnosti („Equity Participation“) - priame alebo nepriame podieľanie sa na projektovej spoločnosti (SPV), ktoré zabezpečí spoluúčasť verejného sektora na implementácii a prevádzke projektu. Slúži tiež ako určitý spôsob platby v prípade nedostatku finančných prostriedkov potrebných na realizáciu projektu.

ZDROJ: A Guide to Promoting Good Governance in Public Private Partnerships; United Nations Economic Commission for Europe, June 2007

PPP slovník pripravuje DLA PIPER Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH, člen Asociácie PPP.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Členovia Asociácie PPP