EN SK

 News   About the PPP Association   About PPP   Calendar of events   Links   PPP Newsletter   PPP Brochures   Contact   Site map 
 Information for Members   PPP Projects   Documents   Workgroups   Contacts Database   Presentations   Member services   Password 

PPP DICTIONARY

  

Manažment PPP („PPP Management“) - Sorry, English version of this text is not available.

implementácia PPP projektu vyžaduje proaktívny manažment pri spolupráci verejného a súkromného sektora, aby bol dosiahnutý presný účel zmluvy o projekte. V praxi je manažment potrebný vo všetkých fázach projektu od plánovania, návrhu, obstarania až po výstavbu a prevádzku zariadenia. Manažment PPP projektu zahŕňa projektový manažment a manažment zmlúv.

ZDROJ: Guidelines for successful public-private partnerships, March 2003

Manažment zmlúv („Contract Management“) - Sorry, English version of this text is not available.

časť Manažmentu PPP projektu. Termín zahŕňa proces a organizácie potrebné pre zaistenie adekvátnych služieb v súlade so zmluvou odo dňa uzavretia zmluvy až do ukončenia doby prevádzky (manažment zmlúv po dobu prevádzky iba v prípade PPP projektov, pri ktorých zabezpečuje prevádzku súkromný sektor).

ZDROJ: Guidelines for successful public-private partnerships, March 2003

Nájomné zmluvy a správa („Management and Lease Contracts“) - Sorry, English version of this text is not available.

kategória PPP, ktorá zahŕňa situáciu keď súkromný subjekt prevezme správu štátneho podniku na presne stanovené obdobie pričom vlastníctvo a hlavné investičné rozhodnutia zostávajú v kompetencii štátu. Takéto nájomné zmluvy sa zvyknú nazývať ako “affermage”.

ZDROJ: A Guide to Promoting Good Governance in Public Private Partnerships; United Nations Economic Commission for Europe, June 2007

O&M („Operation & Maintenance Contract, tzn. Prevádzka a Údržba“) - Sorry, English version of this text is not available.

súkromný sektor, na základe dohody, prevádzkuje verejné aktíva na vopred dohodnutý čas. Tieto zostávajú vo vlastníctve verejného sektora, ktorý zodpovedá za výstavbu, stav aj obnovu aktív. Riziká poskytovania služby sa rozdeľujú medzi verejný a súkromný sektor.

ZDROJ: The Canadian Council for Public-Private Partnership, Definitions, www.pppcouncil.ca/aboutPPP_definition.asp

Odpredaj majetku („Divestiture“) - Sorry, English version of this text is not available.

kategória PPP podľa World Bank Database, ktorá zahŕňa situáciu keď súkromný subjekt kúpi majetkový podiel v štátnom podniku prostredníctvom predaja majetku, verejnej ponuky alebo privatizácie.

ZDROJ: A Guide to Promoting Good Governance in Public Private Partnerships; United Nations Economic Commission for Europe, June 2007

OJEC (“Official Journal of the European Communities“) - Sorry, English version of this text is not available.

označuje anglický termín pre Úradný vestník Európskych spoločenstiev, ktorý je ako jediné periodikum publikované na dennej báze vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. Pozostáva z troch sérií s označením L (pre legislatívu) C (pre oznamy a informácie) a S (pre verejné obstarávanie). V sérii S vestníka sú zverejňované okrem oznamov týkajúcich sa tradičného verejného obstarávania aj oznamy ohľadom verejného obstarávania formou PPP.

ZDROJ: Máj 2009, Dodatok k úradnému vestníku Európskej únie: www.ted.europa.eu

Organizačno-technická príprava PPP projektu - Sorry, English version of this text is not available.

znamená zaistenie ľudských zdrojov a dokumentácie pre úspešný výber partnera. Základnými úlohami v tejto fáze je vytvorenie tímu, stanovenie stratégie, príprava plánu realizácie, získanie externých poradcov na špeciálne oblasti projektu, príprava výzvy na predkladanie ponúk podľa OJEC, príprava dokumentácie a kritérií hodnotenia.

ZDROJ: Máj 2009, Ministerstvo financií ČR: www.mfcr.cz

Outsourcing - Sorry, English version of this text is not available.

ide o proces, pri ktorom spoločnosť deleguje vedľajšie činnosti a prácu zo svojej internej štruktúry na externú entitu (subdodávateľa) špecializovanú na vykonávanie týchto operácií.

ZDROJ: Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP, www.pppcentrum.cz

Sorry, English version of this text is not available.

PPP slovník pripravuje DLA PIPER Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH, člen Asociácie PPP.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Members of the PPP Association