EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

PPP SLOVNÍK

  

Posúdenie príležitosti/projektu - znamená porovnanie vhodnosti modelu PPP pre realizáciu príležitosti s alternatívnymi modelmi riešení. Pre posúdenie vhodnosti modelu PPP sú smerodajnými určenie alternatívnych riešení, posúdenie alternatív z hľadiska ekonomickej a právne-technologickej realizovateľnosti a voľba najlepšej alternatívy podľa Public Sector Comparator. Viď tiež pojem Vhodnosť PPP.

ZDROJ: Máj 2009, Ministerstvo financií ČR: www.mfcr.cz

PPP (partnerstvo verejného a súkromného sektora) - nie je právne definované. Týmto pojmom sa všeobecne označujú formy spolupráce medzi orgánmi verejnej správy a podnikateľským sektorom za účelom zaistenia financovania („finance“), výstavby/rekonštrukcie („build“), správy („operate“) a údržby („maintain“) verejnej infraštruktúry alebo poskytovania verejnej služby.

ZDROJ: Brusel, 30.4.2004, COM (2004) 327 konečné znenie Zelená kniha o partnerstve verejného a súkromného sektoru a práve spoločenstva o verejných zákazkách a koncesiách

PPP zmluvná dokumentácia - znamená súhrn zmlúv uzatváraný medzi jednotlivými subjektmi v rámci realizácie PPP projektu. Vo všeobecnosti sa jedná o nasledovné zmluvy: Koncesionárska zmluva, zmluva o podnikaní, úverová zmluva, zmluva o výstavbe zariadenia, subdodávateľská zmluva, zmluva o prevádzke a údržbe, iné zmluvy s ďalšími subjektmi (poisťovne, konzultanti, dodávatelia, odberatelia).

ZDROJ: Máj 2006, Public-Private Partnership a Slovensko, Municipalia, a.s., www.municipalia.sk

Právo vstupu („Step-in right“) - právo relevantné pre súkromný aj verejný sektor. Oprávnenie vykonávať alebo dovoliť tretej strane vykonávať práva „SPV“ v súlade s koncesnou zmluvou za určitých stanovených podmienok (pozn. využívané najmä v zahraničí).

ZDROJ: A Guide to Promoting Good Governance in Public Private Partnerships; United Nations Economic Commission for Europe, June 2007

Priame zmluvy („Direct Agreements“) - v PPP projektoch sa jedná o zmluvy, ktoré upravujú vzťah medzi verejným obstarávateľom a financujúcimi subjektmi (typicky banky, EIB, EBRD), teda najmä zmluvy o úveroch. PPP projekty sú často financované kombináciou súkromných zdrojov s verejnými zdrojmi financovania (t.j. štátny, resp. regionálny rozpočet).

ZDROJ: DLA PIPER UK LLP, Speech transcript on PFI Financing, April 2001

Pridaná hodnota súkromného sektora („Private sector added value“) - súkromný sektor často disponuje znalosťami, skúsenosťami a technológiou, ktorá nie je dostupná verejnému sektoru. Pri PPP projektoch súkromný sektor poskytuje toto „know-how“ ako určitú pridanú hodnotu projektu.

ZDROJ: A Guide to Promoting Good Governance in Public Private Partnerships; United Nations Economic Commission for Europe, June 2007

Prípravná fáza PPP projektu - znamená proces, ktorého vyvrcholením je uzatvorenie zmluvnej dokumentácie na PPP projekt. Skladá sa z fázy Identifikácie príležitosti/projektu, Posúdenia príležitosti/projektu, Organizačno-technickej prípravy projektu, Výberu zmluvného partnera až po uzatvorenie PPP zmluvnej dokumentácie s vybraným zmluvným partnerom.

ZDROJ: Máj 2009, www.pppcentrum.cz

Prírastkové partnerstvo („Incremental Partnership“) - je možnosťou pre menšie projekty. Na základe tohto modelu vláda uzatvorí rámcovú zmluvu s partnerom zo súkromného sektora, ktorý obstaráva infraštruktúru a služby v mene verejného sektora. Po určitom čase, ak sa zistí, že sú neproduktívne, môže vláda tieto projekty „odvolať“ alebo zastaviť.

ZDROJ: Guidelines for successful public-private partnerships, March 2003

PPP slovník pripravuje DLA PIPER Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH, člen Asociácie PPP.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Členovia Asociácie PPP