EN SK

 News   About the PPP Association   About PPP   Calendar of events   Links   PPP Newsletter   PPP Brochures   Contact   Site map 
 Information for Members   PPP Projects   Documents   Workgroups   Contacts Database   Presentations   Member services   Password 

PPP DICTIONARY

  

PFI - Sorry, English version of this text is not available.

označuje anglický termín „Private Finance Initiative“. Ide o jeden z modelov PPP pôvodne vyvinutý Britskou vládou, ktorý umožnil modernizáciu verejnej infraštruktúry pomocou financovania zo súkromných zdrojov. Rovnaký alebo podobný model sa používa aj v iných štátoch. Model PFI podnietil v Nemeckej spolkovej republike rozvoj tzv. „Betreibermodelu“. Súkromný partner pri tomto modeli pre orgán verejnej správy prevádzkuje a spravuje verejnú infraštruktúru (napr. školu, nemocnicu, väznicu, dopravnú infraštruktúru).

ZDROJ: Brusel, 30.4.2004, COM (2004) 327 konečné znenie Zelená kniha o partnerstve verejného a súkromného sektoru a práve spoločenstva o verejných zákazkách a koncesiách

Plánovacie riziko („planning risk“) - Sorry, English version of this text is not available.

zahŕňa riziko, že štruktúra projektu (alebo jeho časť) nebola navrhnutá tak, aby výnosy súkromného sektora boli závislé od kvality/kvantity poskytovaných služieb. Následkom zanedbania plánovacieho rizika môžu byť zvýšené náklady na projekt, nedodržiavanie termínov dodania projektu, nízka efektivita v poskytovaní služieb.
Za plánovanie projektu zodpovedá vo všeobecnosti súkromný sektor s výnimkou zmien/úprav projektu, ktoré boli rozhodnutím verejného sektora a za ktoré verejný sektor nesie zodpovednosť.

ZDROJ: June 2001, Partnerships Victoria Risk Allocation and Contractual Issues, Guidance Material www.partnerships.vic.gov.au

Platba za dostupnosť - Sorry, English version of this text is not available.

platby zadávateľa súkromnému partnerovi (dodávateľovi/ koncesionárovi) za to, že infraštruktúra a služba je dostupná v požadovanej kvalite a kvantite.

ZDROJ: Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP (august 2008), www.pppcentrum.cz

Posúdenie príležitosti/projektu - Sorry, English version of this text is not available.

znamená porovnanie vhodnosti modelu PPP pre realizáciu príležitosti s alternatívnymi modelmi riešení. Pre posúdenie vhodnosti modelu PPP sú smerodajnými určenie alternatívnych riešení, posúdenie alternatív z hľadiska ekonomickej a právne-technologickej realizovateľnosti a voľba najlepšej alternatívy podľa Public Sector Comparator. Viď tiež pojem Vhodnosť PPP.

ZDROJ: Máj 2009, Ministerstvo financií ČR: www.mfcr.cz

PPP (Public Private Partneship) - Sorry, English version of this text is not available.

nie je právne definované. Týmto pojmom sa všeobecne označujú formy spolupráce medzi orgánmi verejnej správy a podnikateľským sektorom za účelom zaistenia financovania („finance“), výstavby/rekonštrukcie („build“), správy („operate“) a údržby („maintain“) verejnej infraštruktúry alebo poskytovania verejnej služby.

ZDROJ: Brusel, 30.4.2004, COM (2004) 327 konečné znenie Zelená kniha o partnerstve verejného a súkromného sektoru a práve spoločenstva o verejných zákazkách a koncesiách

PPP zmluvná dokumentácia - Sorry, English version of this text is not available.

znamená súhrn zmlúv uzatváraný medzi jednotlivými subjektmi v rámci realizácie PPP projektu. Vo všeobecnosti sa jedná o nasledovné zmluvy: Koncesionárska zmluva, zmluva o podnikaní, úverová zmluva, zmluva o výstavbe zariadenia, subdodávateľská zmluva, zmluva o prevádzke a údržbe, iné zmluvy s ďalšími subjektmi (poisťovne, konzultanti, dodávatelia, odberatelia).

ZDROJ: Máj 2006, Public-Private Partnership a Slovensko, Municipalia, a.s., www.municipalia.sk

Priame zmluvy („Direct Agreements“) - Sorry, English version of this text is not available.

v PPP projektoch sa jedná o zmluvy, ktoré upravujú vzťah medzi verejným obstarávateľom a financujúcimi subjektmi (typicky banky, EIB, EBRD), teda najmä zmluvy o úveroch. PPP projekty sú často financované kombináciou súkromných zdrojov s verejnými zdrojmi financovania (t.j. štátny, resp. regionálny rozpočet).

ZDROJ: DLA PIPER UK LLP, Speech transcript on PFI Financing, April 2001

Prípravná fáza PPP projektu - Sorry, English version of this text is not available.

znamená proces, ktorého vyvrcholením je uzatvorenie zmluvnej dokumentácie na PPP projekt. Skladá sa z fázy Identifikácie príležitosti/projektu, Posúdenia príležitosti/projektu, Organizačno-technickej prípravy projektu, Výberu zmluvného partnera až po uzatvorenie PPP zmluvnej dokumentácie s vybraným zmluvným partnerom.

ZDROJ: Máj 2009, www.pppcentrum.cz

Sorry, English version of this text is not available.

PPP slovník pripravuje DLA PIPER Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH, člen Asociácie PPP.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Members of the PPP Association