EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

PPP SLOVNÍK

  

Proces riešenia sporov („Dispute Resolution Procedures“) - ako alternatíva k štandardnému riešeniu sporov pred súdom by mal byť pri PPP projektoch zmluvne zakotvený proces rýchleho a efektívneho riešenia sporov, pričom je nutné, aby sa projektový manažér snažil spory riešiť prostredníctvom vzájomného dialógu. V prípade, že vzájomná komunikácia medzi stranami zlyhá, je potrebné, aby existoval formálny proces (napr. arbitráž), ktorý efektívne a rýchlo spor vyrieši bez navršovania nákladov a bez omeškania z dôvodu nepružného riešenia sporu.

ZDROJ: Guidelines for successful public-private partnerships, March 2003

Projekt „na zelenej lúke“ („Greenfield Project“) - kategória PPP, ktorá zahŕňa situáciu keď súkromný subjekt alebo verejno-súkromný spoločný podnik postaví a prevádzkuje nové zariadenie na obdobie špecifikované v projektovej zmluve. Zariadenie možno vrátiť verejnému sektoru na konci koncesného obdobia.

ZDROJ: A Guide to Promoting Good Governance in Public Private Partnerships; United Nations Economic Commission for Europe, June 2007

Projektové financovanie - znamená úverové financovanie ekonomicky a právne presne vymedzenej jednotky – projektu, kde ako zdroje na splácanie poskytnutého projektu slúži budúci cash flow plynúci z realizovaného projektu. Úver je zaistený spravidla výhradne aktívami daného projektu (cash flow related lending). Pri financovaní projektu sa nejedná o solventnosť dlžníka alebo ručiteľa, ako je to v prípadoch iných úverov, ale rozhodujúcim faktorom je hospodárska únosnosť projektu, stabilita budúceho toku finančných prostriedkov a výška finančného toku v čase (pričom stabilitu finančného toku možno považovať za prioritnú).

ZDROJ: Máj 2006, Public-Private Partnership a Slovensko, Municipalia, a.s., www.municipalia.sk

Projektový Manažment („Project Management“) - časť Manažmentu PPP projektu. Projektový manažment PPP zahŕňa vývoj projektu, uzavretie zmluvy až po odovzdanie zariadenia do prevádzky. Projektový manažment PPP je podobný bežnému projektovému manažmentu s dodatočnou odbornosťou v oblasti vedenia PPP ako špecifického procesu obstarávania verejných potrieb.

ZDROJ: Guidelines for successful public-private partnerships, March 2003

Rámcová dohoda („Framework Agreement“) - Rámcová dohoda je písomná dohoda medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo jedným alebo viacerými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými uchádzačmi na strane druhej. Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu zákazky.

ZDROJ: Zákon č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Referenčný PPP projekt - zahŕňa všetky predpoklady potrebné k zostaveniu finančného modelu vychádzajúeho zo záverov a doporučenej štruktúry koncesného projektu, komplexný finančný model vychádzajúci z týchto predpokladov, ktorý analyzuje peňažné toky projektu za predpokladu zaobstarania služby formou PPP, model PPP a výstupnú hodnotu tohto modelu (tzv. „NPV PPP“).

ZDROJ: Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP (august 2008), www.pppcentrum.cz

Riadenie rizika („Risk Management“) - Riadenie rizika, ktoré obstarávateľovi ostane alebo ktoré mu pripadne z toho dôvodu, že poskytovateľ služieb mu dodal služby, ktoré nezodpovedajú štandardu.

ZDROJ: A Guide to Promoting Good Governance in Public Private Partnerships; United Nations Economic Commission for Europe, June 2007

Riziko dopytu (“demand risk”) - zahŕňa znášanie premenlivosti dopytu (vyšší alebo nižší ako predpokladaný v zmluve) bez ohľadu na konanie (manažment) súkromného partnera. Ide najmä o dôsledky hospodárskych cyklov, nových trendov na trhu, priamej konkurencie alebo technickej zastaranosti. Riziko dopytu nezahŕňa prípady, keď je premenlivosť dopytu spôsobená neprimeranou alebo nízkou kvalitou/kvantitou služieb poskytovaných súkromným partnerom. Riziko dopytu tiež nezahŕňa premenlivosť dopytu zapríčinenú priamym konaním verejnej moci (napr. autoritatívnym rozhodnutím), ktoré má za následok výraznú zmenu pravidiel alebo vývoj infraštruktúry verejnou mocou priamo konkurujúcej príslušnému projektu.
Spôsob prenosu rizika na verejný sektor: Verejný sektor má povinnosť pravidelných platieb za dostupnosť služby v dohodnutej výške bez ohľadu na dopyt zo strany koncových užívateľov.

ZDROJ: 18/2004 - 11 February 2004, New decision of Eurostat on deficit and debt Treatment of public-private partnerships

PPP slovník pripravuje DLA PIPER Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH, člen Asociácie PPP.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Členovia Asociácie PPP