EN SK

 News   About the PPP Association   About PPP   Calendar of events   Links   PPP Newsletter   PPP Brochures   Contact   Site map 
 Information for Members   PPP Projects   Documents   Workgroups   Contacts Database   Presentations   Member services   Password 

PPP DICTIONARY

  

Prírastkové partnerstvo („Incremental Partnership“) - Sorry, English version of this text is not available.

je možnosťou pre menšie projekty. Na základe tohto modelu vláda uzatvorí rámcovú zmluvu s partnerom zo súkromného sektora, ktorý obstaráva infraštruktúru a služby v mene verejného sektora. Po určitom čase, ak sa zistí, že sú neproduktívne, môže vláda tieto projekty „odvolať“ alebo zastaviť.

ZDROJ: Guidelines for successful public-private partnerships, March 2003

Private sector added value - Sorry, English version of this text is not available.

súkromný sektor často disponuje znalosťami, skúsenosťami a technológiou, ktorá nie je dostupná verejnému sektoru. Pri PPP projektoch súkromný sektor poskytuje toto „know-how“ ako určitú pridanú hodnotu projektu.

ZDROJ: A Guide to Promoting Good Governance in Public Private Partnerships; United Nations Economic Commission for Europe, June 2007

Proces riešenia sporov („Dispute Resolution Procedures“) - Sorry, English version of this text is not available.

ako alternatíva k štandardnému riešeniu sporov pred súdom by mal byť pri PPP projektoch zmluvne zakotvený proces rýchleho a efektívneho riešenia sporov, pričom je nutné, aby sa projektový manažér snažil spory riešiť prostredníctvom vzájomného dialógu. V prípade, že vzájomná komunikácia medzi stranami zlyhá, je potrebné, aby existoval formálny proces (napr. arbitráž), ktorý efektívne a rýchlo spor vyrieši bez navršovania nákladov a bez omeškania z dôvodu nepružného riešenia sporu.

ZDROJ: Guidelines for successful public-private partnerships, March 2003

Projekt „na zelenej lúke“ („Greenfield Project“) - Sorry, English version of this text is not available.

kategória PPP, ktorá zahŕňa situáciu keď súkromný subjekt alebo verejno-súkromný spoločný podnik postaví a prevádzkuje nové zariadenie na obdobie špecifikované v projektovej zmluve. Zariadenie možno vrátiť verejnému sektoru na konci koncesného obdobia.

ZDROJ: A Guide to Promoting Good Governance in Public Private Partnerships; United Nations Economic Commission for Europe, June 2007

Projektové financovanie - Sorry, English version of this text is not available.

znamená úverové financovanie ekonomicky a právne presne vymedzenej jednotky – projektu, kde ako zdroje na splácanie poskytnutého projektu slúži budúci cash flow plynúci z realizovaného projektu. Úver je zaistený spravidla výhradne aktívami daného projektu (cash flow related lending). Pri financovaní projektu sa nejedná o solventnosť dlžníka alebo ručiteľa, ako je to v prípadoch iných úverov, ale rozhodujúcim faktorom je hospodárska únosnosť projektu, stabilita budúceho toku finančných prostriedkov a výška finančného toku v čase (pričom stabilitu finančného toku možno považovať za prioritnú).

ZDROJ: Máj 2006, Public-Private Partnership a Slovensko, Municipalia, a.s., www.municipalia.sk

Projektový Manažment („Project Management“) - Sorry, English version of this text is not available.

časť Manažmentu PPP projektu. Projektový manažment PPP zahŕňa vývoj projektu, uzavretie zmluvy až po odovzdanie zariadenia do prevádzky. Projektový manažment PPP je podobný bežnému projektovému manažmentu s dodatočnou odbornosťou v oblasti vedenia PPP ako špecifického procesu obstarávania verejných potrieb.

ZDROJ: Guidelines for successful public-private partnerships, March 2003

Protection from Competition - Sorry, English version of this text is not available.

záruka daná príslušným verejným sektorom projektovej spoločnosti (SPV), že počas stanoveného obdobia, v určitom stanovenom okruhu nebude vyvíjaná infraštruktúra konkurujúca danému projektu, že verejný sektor nebude konkurovať projektovej spoločnosti ako priamo, tak ani prostredníctvom udelenia koncesie. Používané najmä v prípade PPP v oblasti cestnej infraštruktúry (napr. pri výbere mýta). V prípade nárastu počtu obyvateľov a dopytu po danej službe však takéto ustanovenie v koncesnej zmluve môže spôsobovať problémy do budúcna.

ZDROJ: A Guide to Promoting Good Governance in Public Private Partnerships; United Nations Economic Commission for Europe, June 2007

Public Acceptance Risk - Sorry, English version of this text is not available.

projekty v oblasti infraštruktúry majú potenciál vyprovokovať značné protesty verejnosti a môžu tým spôsobiť ťažkosti súkromnému sektoru pri realizácii projektu (napr. protesty ohľadom výšky mýta pri zavedení mýtneho systému).

ZDROJ: Guidelines for successful public-private partnerships, March 2003

Sorry, English version of this text is not available.

PPP slovník pripravuje DLA PIPER Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH, člen Asociácie PPP.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Members of the PPP Association