EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

PPP SLOVNÍK

  

Riziko dostupnosti (“availability risk”) - nesie súkromný partner. Ide o riziko, keď súkromný partner nie je schopný zabezpečiť plnenie v zmluvne dohodnutom množstve, kvalite, alebo nedokáže zabezpečiť bezpečnostné či technické štandardy požadované pre dodávku plnenia koncovým užívateľom.
Spôsob prenosu rizika na súkromný sektor: Verejný sektor zakotví do zmluvy svoju možnosť obmedziť výrazným spôsobom pravidelné platby za dostupnosť služby (t.j. určitý druh pokuty), a to rovnakým spôsobom ako bežný spotrebiteľ v obchodnom vzťahu. Platby verejného sektora musia byť závislé na efektívnej miere dostupnosti služby počas dohodnutého obdobia trvania projektu. Uplatňovanie pokút za vadné plnenie zo strany súkromného partnera by malo byť automatické a pokuty by mali mať výrazný dopad na výšku výnosov súkromného partnera.

ZDROJ: 18/2004 - 11 February 2004, New decision of Eurostat on deficit and debt Treatment of public-private partnerships

Riziko verejnej akceptácie („Public Acceptance Risk“) - projekty v oblasti infraštruktúry majú potenciál vyprovokovať značné protesty verejnosti a môžu tým spôsobiť ťažkosti súkromnému sektoru pri realizácii projektu (napr. protesty ohľadom výšky mýta pri zavedení mýtneho systému).

ZDROJ: Guidelines for successful public-private partnerships, March 2003

Schopnosť generovať zisk („Bankability“) - schopnosť projektu generovať dostatočný finančný tok („cash flow“) na splatenie nákladov spojených s projektom, pričom treba vziať do úvahy riziká spojené s projektom.

ZDROJ: A Guide to Promoting Good Governance in Public Private Partnerships; United Nations Economic Commission for Europe, June 2007

Stanovenie hodnoty zákazky („Budget Refinement“) - pred vyhlásením verejného obstarávania je potrebné, aby verejný sektor určil predpokladanú hodnotu zákazky. Podľa stanovenej hodnoty sa určí výhodnosť PPP oproti iným formám financovania, vodítko pre stanovenie ceny v návrhoch jednotlivých uchádzačov, stanoví sa nutnosť a možnosti verejného sektora financovať projekt samostatne, resp. prostredníctvom súkromných zdrojov financovania. Súčasťou predpokladanej hodnoty zákazky sú tiež pridružené kapitálové výdavky a výdavky na prevádzku (napr. poštovné, prenájom kancelárskych priestorov, platy a odmeny zamestnancov a pod.).

ZDROJ: Guidelines for successful public-private partnerships, March 2003

Stavebné riziko (“construction risk”) - zahŕňa predovšetkým riziká ako napr. oneskorenie dodávky stavby, nedodržanie stavebno-technických štandardov, dodatočné náklady na výstavbu, technické nedostatky a vonkajšie nepriaznivé vplyvy. Stavebné riziko znáša spravidla súkromný sektor.
Spôsob prenosu rizika na súkromný sektor: Povinnosť verejného sektora uhrádzať pravidelné platby za dostupnosť služby súkromnému sektoru začne až po dokončení výstavby, resp. až po tom, ako sa stane projekt prevádzkyschopný.

ZDROJ: 18/2004 - 11 February 2004, New decision of Eurostat on deficit and debt Treatment of public-private partnerships

Subdodávateľ - predstavuje osobu, ktorú súkromný sektor kedykoľvek angažuje, aby prostredníctvom neho plnil záväzky podľa PPP zmluvy a tiež subdodávatelia týchto osôb, a to v akejkoľvek úrovni dodávok.

ZDROJ: Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP (august 2008), www.pppcentrum.cz

Trans-európska dopravná sieť („Trans-European Transport Networks (TEN-T)“) - označenie Európskej únie pre cesty, železnice, vnútrozemské vodné cesty, letiská, morské a vnútrozemské prístavy a systémy riadenia dopravy, ktoré slúžia celému kontinentu, sú určené na diaľkovú dopravu a spájajú tým jednotlivé ekonomické oblasti Európskej únie. Pri ich výstavbe sa často využíva ako model financovania PPP.

ZDROJ: A Guide to Promoting Good Governance in Public Private Partnerships; United Nations Economic Commission for Europe, June 2007

Účelovo zriadená spoločnosť (“Special purpose vehicle (SPV)”) - za účelom jednania a vstupovania do zmluvných vzťahov s verejným sektorom investor alebo konzorcium investorov pre konkrétny PPP projekt zväčša zakladá Účelovo zriadenú spoločnosť (“SPV”). Účelom SPV je teda jednať v mene investorov (súkromný sektor) združených v konzorciu a vystupovať ako jedna právnická osoba voči verejnému sektoru. SPV nemá predošlé finančné alebo prevádzkové záznamy, ktoré by verejný sektor mohol ďalej hodnotiť.

ZDROJ: June 2001, Partnerships Victoria Risk Allocation and Contractual Issues, Guidance Material www.partnerships.vic.gov.au

PPP slovník pripravuje DLA PIPER Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH, člen Asociácie PPP.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Členovia Asociácie PPP