EN SK

 News   About the PPP Association   About PPP   Calendar of events   Links   PPP Newsletter   PPP Brochures   Contact   Site map 
 Information for Members   PPP Projects   Documents   Workgroups   Contacts Database   Presentations   Member services   Password 

PPP DICTIONARY

  

Rámcová dohoda („Framework Agreement“) - Sorry, English version of this text is not available.

Rámcová dohoda je písomná dohoda medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo jedným alebo viacerými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými uchádzačmi na strane druhej. Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu zákazky.

ZDROJ: Zákon č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Referenčný PPP projekt - Sorry, English version of this text is not available.

zahŕňa všetky predpoklady potrebné k zostaveniu finančného modelu vychádzajúeho zo záverov a doporučenej štruktúry koncesného projektu, komplexný finančný model vychádzajúci z týchto predpokladov, ktorý analyzuje peňažné toky projektu za predpokladu zaobstarania služby formou PPP, model PPP a výstupnú hodnotu tohto modelu (tzv. „NPV PPP“).

ZDROJ: Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP (august 2008), www.pppcentrum.cz

Riadenie rizika („Risk Management“) - Sorry, English version of this text is not available.

Riadenie rizika, ktoré obstarávateľovi ostane alebo ktoré mu pripadne z toho dôvodu, že poskytovateľ služieb mu dodal služby, ktoré nezodpovedajú štandardu.

ZDROJ: A Guide to Promoting Good Governance in Public Private Partnerships; United Nations Economic Commission for Europe, June 2007

Stanovenie hodnoty zákazky („Budget Refinement“) - Sorry, English version of this text is not available.

pred vyhlásením verejného obstarávania je potrebné, aby verejný sektor určil predpokladanú hodnotu zákazky. Podľa stanovenej hodnoty sa určí výhodnosť PPP oproti iným formám financovania, vodítko pre stanovenie ceny v návrhoch jednotlivých uchádzačov, stanoví sa nutnosť a možnosti verejného sektora financovať projekt samostatne, resp. prostredníctvom súkromných zdrojov financovania. Súčasťou predpokladanej hodnoty zákazky sú tiež pridružené kapitálové výdavky a výdavky na prevádzku (napr. poštovné, prenájom kancelárskych priestorov, platy a odmeny zamestnancov a pod.).

ZDROJ: Guidelines for successful public-private partnerships, March 2003

Step-in right - Sorry, English version of this text is not available.

právo relevantné pre súkromný aj verejný sektor. Oprávnenie vykonávať alebo dovoliť tretej strane vykonávať práva „SPV“ v súlade s koncesnou zmluvou za určitých stanovených podmienok (pozn. využívané najmä v zahraničí).

ZDROJ: A Guide to Promoting Good Governance in Public Private Partnerships; United Nations Economic Commission for Europe, June 2007

Subdodávateľ - Sorry, English version of this text is not available.

predstavuje osobu, ktorú súkromný sektor kedykoľvek angažuje, aby prostredníctvom neho plnil záväzky podľa PPP zmluvy a tiež subdodávatelia týchto osôb, a to v akejkoľvek úrovni dodávok.

ZDROJ: Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP (august 2008), www.pppcentrum.cz

Trans-European Transport Networks (TEN-T) - Sorry, English version of this text is not available.

označenie Európskej únie pre cesty, železnice, vnútrozemské vodné cesty, letiská, morské a vnútrozemské prístavy a systémy riadenia dopravy, ktoré slúžia celému kontinentu, sú určené na diaľkovú dopravu a spájajú tým jednotlivé ekonomické oblasti Európskej únie. Pri ich výstavbe sa často využíva ako model financovania PPP.

ZDROJ: A Guide to Promoting Good Governance in Public Private Partnerships; United Nations Economic Commission for Europe, June 2007

Účelovo zriadená spoločnosť (“Special purpose vehicle (SPV)”) - Sorry, English version of this text is not available.

za účelom jednania a vstupovania do zmluvných vzťahov s verejným sektorom investor alebo konzorcium investorov pre konkrétny PPP projekt zväčša zakladá Účelovo zriadenú spoločnosť (“SPV”). Účelom SPV je teda jednať v mene investorov (súkromný sektor) združených v konzorciu a vystupovať ako jedna právnická osoba voči verejnému sektoru. SPV nemá predošlé finančné alebo prevádzkové záznamy, ktoré by verejný sektor mohol ďalej hodnotiť.

ZDROJ: June 2001, Partnerships Victoria Risk Allocation and Contractual Issues, Guidance Material www.partnerships.vic.gov.au

Sorry, English version of this text is not available.

PPP slovník pripravuje DLA PIPER Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH, člen Asociácie PPP.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Members of the PPP Association