EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

PPP SLOVNÍK

  

Verejné zákazky („Public Concessions“) - Sú zmluvy s peňažným plnením, uzavreté písomne medzi jedným alebo viacerými hospodárskymi
subjektmi a jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi, ktorých predmetom je vykonanie prác,
dodávka výrobkov alebo poskytnutie služieb.

ZDROJ: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES
o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby

Vhodnosť PPP - jeden z kvalitatívnych faktorov rozhodovania o možnosti zaobstarania služby. Pre dosiahnutie vhodnosti musí verejný sektor zaistiť, aby PPP forma zaobstarania prinášala dostatočné benefity, ktoré vyvážia očakávanú vyššiu cenu kapitálu a potenciálnu vyššiu cenu služieb spojených s PPP.

ZDROJ: Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP (august 2008), www.pppcentrum.cz

Výber zmluvného partnera pre PPP projekt - znamená výber vhodného partnera pre realizáciu PPP projektu zo súkromného sektora verejným sektorom. Postup pri výbere súkromného partnera pozostáva vo všeobecnosti z nasledovných krokov: zverejnenie výzvy, prijatie a posúdenie odpovedí uchádzačov, výber postupujúcich uchádzačov, vyžiadanie ponúk od uchádzačov, posúdenie predložených ponúk, výber najlepšej ponuky podľa hodnotiacich kritérií. Jednotlivé kroky sa môžu v konkrétnych prípadoch meniť v súvislosti s postupom zvoleným verejným sektorom pre výber partnera PPP projektu.

ZDROJ: Máj 2009, Ministerstvo financií ČR: www.mfcr.cz

Vzájomná závislosť („Interdependence“) - niektoré projekty môžu závisieť od dodávky istých služieb zadávateľom, napríklad prevádzka vodovodných alebo kanalizačných sietí, zber odpadov alebo správa ciest. To si môže vyžadovať organizačné prepojenie, tok informácií a dodržanie základných termínov a cieľov, ktoré je potrebné uviesť v projektovej zmluve.

ZDROJ: Guidelines for successful public-private partnerships, March 2003

Zabezpečenie („Collateral Warranties“) - slúži ako priame prepojenie medzi verejným sektorom a jednotlivými subdodávateľmi hlavného dodávateľa v prípade PPP projektov. Hlavným účelom zabezpečenia je poskytnutie nezávislého záväzku subdodávateľov v súvislosti s prácou, ktorá má byť subdodávateľmi vykonaná. Jednotlivé formy zabezpečenia sú závislé na možnostiach národnej legislatívy.

ZDROJ: Guidelines for successful public-private partnerships, March 2003

Zmluvný PPP projekt („Contractual PPP“) -

Zviazané/spojené projekty („Bundling Projects“) - za účelom zvyšovania efektívnosti sú vo svete používané tzv. zviazané projekty, pri ktorých jeden súkromný partner poskytne viacero projektov menšieho rozsahu. Spojenie viacerých projektov môže mať napríklad formu spojenia výstavby nemocnice s pridruženými službami a komerčnými aktivitami, čím sa pokryjú výdavky na obstaranie nemocnice prostriedkami získanými z komerčných aktivít.

ZDROJ: A Guide to Promoting Good Governance in Public Private Partnerships; United Nations Economic Commission for Europe, June 2007

Životaschopnosť projektu - jeden z faktorov rozhodovania o možnosti zaobstarania služby. Pre dosiahnutie životaschopnosti musí verejný sektor zaistiť, aby zaobstarávaný projekt bol prevádzkovateľný a dostatočne flexibilný a aby bolo možné prekonať všetky strategické a regulatórne problémy, ktoré majú dopad na verejný sektor.

ZDROJ: Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP (august 2008), www.pppcentrum.cz

PPP slovník pripravuje DLA PIPER Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH, člen Asociácie PPP.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Členovia Asociácie PPP