EN SK

 News   About the PPP Association   About PPP   Calendar of events   Links   PPP Newsletter   PPP Brochures   Contact   Site map 
 Information for Members   PPP Projects   Documents   Workgroups   Contacts Database   Presentations   Member services   Password 

PPP DICTIONARY

  

Verejné zákazky („Public Concessions“) - Sorry, English version of this text is not available.

Sú zmluvy s peňažným plnením, uzavreté písomne medzi jedným alebo viacerými hospodárskymi
subjektmi a jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi, ktorých predmetom je vykonanie prác,
dodávka výrobkov alebo poskytnutie služieb.

ZDROJ: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES
o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby

Vhodnosť PPP - Sorry, English version of this text is not available.

jeden z kvalitatívnych faktorov rozhodovania o možnosti zaobstarania služby. Pre dosiahnutie vhodnosti musí verejný sektor zaistiť, aby PPP forma zaobstarania prinášala dostatočné benefity, ktoré vyvážia očakávanú vyššiu cenu kapitálu a potenciálnu vyššiu cenu služieb spojených s PPP.

ZDROJ: Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP (august 2008), www.pppcentrum.cz

Výber zmluvného partnera pre PPP projekt - Sorry, English version of this text is not available.

znamená výber vhodného partnera pre realizáciu PPP projektu zo súkromného sektora verejným sektorom. Postup pri výbere súkromného partnera pozostáva vo všeobecnosti z nasledovných krokov: zverejnenie výzvy, prijatie a posúdenie odpovedí uchádzačov, výber postupujúcich uchádzačov, vyžiadanie ponúk od uchádzačov, posúdenie predložených ponúk, výber najlepšej ponuky podľa hodnotiacich kritérií. Jednotlivé kroky sa môžu v konkrétnych prípadoch meniť v súvislosti s postupom zvoleným verejným sektorom pre výber partnera PPP projektu.

ZDROJ: Máj 2009, Ministerstvo financií ČR: www.mfcr.cz

Vzájomná závislosť („Interdependence“) - Sorry, English version of this text is not available.

niektoré projekty môžu závisieť od dodávky istých služieb zadávateľom, napríklad prevádzka vodovodných alebo kanalizačných sietí, zber odpadov alebo správa ciest. To si môže vyžadovať organizačné prepojenie, tok informácií a dodržanie základných termínov a cieľov, ktoré je potrebné uviesť v projektovej zmluve.

ZDROJ: Guidelines for successful public-private partnerships, March 2003

Zabezpečenie („Collateral Warranties“) - Sorry, English version of this text is not available.

slúži ako priame prepojenie medzi verejným sektorom a jednotlivými subdodávateľmi hlavného dodávateľa v prípade PPP projektov. Hlavným účelom zabezpečenia je poskytnutie nezávislého záväzku subdodávateľov v súvislosti s prácou, ktorá má byť subdodávateľmi vykonaná. Jednotlivé formy zabezpečenia sú závislé na možnostiach národnej legislatívy.

ZDROJ: Guidelines for successful public-private partnerships, March 2003

Zmluvný PPP projekt („Contractual PPP“) - Sorry, English version of this text is not available.

Zviazané/spojené projekty („Bundling Projects“) - Sorry, English version of this text is not available.

za účelom zvyšovania efektívnosti sú vo svete používané tzv. zviazané projekty, pri ktorých jeden súkromný partner poskytne viacero projektov menšieho rozsahu. Spojenie viacerých projektov môže mať napríklad formu spojenia výstavby nemocnice s pridruženými službami a komerčnými aktivitami, čím sa pokryjú výdavky na obstaranie nemocnice prostriedkami získanými z komerčných aktivít.

ZDROJ: A Guide to Promoting Good Governance in Public Private Partnerships; United Nations Economic Commission for Europe, June 2007

Životaschopnosť projektu - Sorry, English version of this text is not available.

jeden z faktorov rozhodovania o možnosti zaobstarania služby. Pre dosiahnutie životaschopnosti musí verejný sektor zaistiť, aby zaobstarávaný projekt bol prevádzkovateľný a dostatočne flexibilný a aby bolo možné prekonať všetky strategické a regulatórne problémy, ktoré majú dopad na verejný sektor.

ZDROJ: Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP (august 2008), www.pppcentrum.cz

Sorry, English version of this text is not available.

PPP slovník pripravuje DLA PIPER Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH, člen Asociácie PPP.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Members of the PPP Association